Beretning

Ordkraft generalforsamling 22.05.2017 
BERETNING:

ORDKRAFT 2017:
Inden jeg kommer nærmere ind på forløbet af dette års Ordkraft Festival, så foreligger resultatet for Ordkraft 2016 rent økonomisk. Det vil Jens Madsen senere gennemgå, men jeg vil nøjes med at konstatere, at vi ramte meget tæt på vores målsætning om at have balance mellem udgifter og indtægter. Der skete også i 2016, hvor vi fik et minimalt underskud.
Vi kender ikke det økonomiske resultat af dette års festival, men der er grund til en vis spænding, fordi vi for første gang havde valgt at flytte arrangementet med en enkelt dag, således at det i stedet for den sædvanlige afvikling torsdag-lørdag i år blev afviklet fredag-søndag. Begrundelsen for flytningen var dels imødekommelse af et ønske fra flere på arbejdsmarkedet om at give dem en bedre mulighed for at deltage, dels et ønske om at afprøve, om inddragelse af søndagen i arrangementet kunne generere et nyt publikum.
Det er nok for lidt at konkludere på én festival, fordi den i år lå meget tæt op ad den forestående påske, hvilket gav mange sammenhængende fridage og mulighed for en forlænget påskeferie. Men i min optik, så fik vi ikke flere mennesker ind til arrangementet, og vi fik heller ikke nye segmenter ind, sådan som jeg umiddelbart ser det. Jeg er mest stemt for at gå tilbage til den oprindelige afvikling med torsdag-lørdag. Jeg tror, at mange stadig gerne vil have en del af weekenden tilbage efter at have deltaget i Ordkraft, og det har de, når festivalen slutter midt på eftermiddagen om lørdagen. Så er der stadig hele søndagen til andre weekendaktiviteter. Lad os diskutere det her på generalforsamlingen og træffe en beslutning, for det er suverænt bestyrelsen, der bestemmer festivalens placering.
Om indholdet af dette års festival vil jeg sige, at temaet – Naturen (i litteraturen) blev belyst ved flere fine samtaler og debatter, men mit indtryk er, at temaet ikke for alvor slog igennem. Flere centrale forfattere i forhold til temaet havde ikke mulighed for at deltage i dette års festival, og det kunne ses i programmet. Også den fysiske markering af temaet lod noget tilbage at ønske. Dermed ikke sagt, at temaet ikke var velvalgt og at det ikke blev godt belyst. For det blev det. Bl.a. i den afsluttende samtale med forfatteren Ib Michael, men vi kunne have været skarpere på at markere naturen som tema.
Men ellers vil jeg om indholdet blot konstatere, at vi på de øvrige områder – aktuelle nordjyske og danske forfattere, fredagen for børn – Funky Fredag – generatorscenen og alle de andre flotte tiltage – var fuldt på højde med tidligere festivaler. Ikke mindst generatorscenen slog flot igennem i år med præsentationen af de mange talenter fra den nyoprettede Skriveklub. En antologi med udvalgte digte fra Skriveklubben vil blive præsenteret på Kulturmødet på Mors i august, og det er en meget flot afrunding på et spændende nyt initiativ. Noget, som Ordkraft kan være stolte af at have sat i gang.
Omkring afviklingen af Ordkraft var vi i år hæmmet af, at Teater Nordkraft for første gang havde meldt sig ud af samarbejdet. Vi manglede i den grad navnlig teatrets to største sale til placering af de forfattere, der trækker stor interesse, men ikke kan fylde f.eks. Skråen eller Royal Stage. Det gav nogle voldsomme flaskehalse ved arrangementerne på Biffen, hvor der var en del utilfredshed at spore. Vi har evalueret på situationen i de to møder, som redaktionsgruppen allerede har haft, og der e enighed om, at vi skal blive endnu bedre til at spotte, hvilke forfattere, der har et stort publikum, og så placere dem i relevante sale. Men det er et stort og kompliceret puslespil at få til at falde på plads – og mange blandt publikum er tilbøjelige til at glemme, at de ikke har krav på at komme ind til bestemte arrangementer, men har mulighed for at vælge mange andre samtaler m.v., hvis ikke de får deres førsteprioritet opfyldt. Det skal vi blive bedre til at gøre opmærksom på: I programmet, på hjemmesiden, i annonceringen og under selve festivalen.
I år havde vi for første gang samarbejde med Musikkens Hus, som bl.a. lagde lokaler til de store arrangementer med læseklubberne, og tilbagemeldingen om dette forløb er entydigt positivt. Musikkens Hus håndterede arrangementerne professionelt. Så dette samarbejde vil bestemt fortsætte.
Royal Stage var mere i brug i år end tidligere, bl.a. til åbningen, som vi måtte flytte fra Kedelhallen på grund af krav fra brandmyndighederne. Jeg synes, at åbningen fik et fint forløb, selvom der naturligvis manglede den mere intense stemning fra Kedelhallen. Til gengæld kunne alle se og høre, hvad der foregik på scenen. Rådmand Mads Duedahls musikalske velkomst var et scoop, og det samme synes jeg, at overrækkelsen af Ordkraftprisen til Hanne-Vibeke Holst og hendes takketale var. Der var lidt nervøsitet mht. kulturminister Mette Bocks sene ankomst, men hun nåede det og gav Ordkraft mange positive ord med på vejen. Man skal ikke undervurdere betydningen af gode politiske kontakter. Derudover holdt Jesper Theilgaard en tankevækkende åbningstale med afsæt i dette års tema.
Tilbage om dette års festival er blot at sige, at forfatterloungen fungerede flot og upåklageligt og at mange blandt publikum udtrykte stor tilfredshed med, at der var bedre muligheder for at købe en sandwich og en kop kaffe.
ANDRE AKTIVITETER:
Festivalen er jo kulminationen på et helt års forberedende arbejde, men sideløbende med den omfattende proces med logistik, programlægning og tilvejebringelse af det økonomiske grundlag, så er der hele tiden initiativer i gang for at udbygge og synliggøre Ordkraft.
Som det vil være bestyrelsen bekendt, så har vi i et par år arbejdet sammen med fundraiser Morten Ryesgaard, som har beskrevet to projekter, der retter sig mod børn og unge, og som skal løbe over et helt år for så at kulminere på Ordkraft Festival. Det vil føre for vidt at omtale projekterne udførligt her i beretningen, men jeg kan oplyse, at de nu er så langt i processen, at de nedarbejdere på Aalborg Bibliotekerne, som har den fornødne ekspertise indenfor de udvalgte områder, netop nu er gået i gang med at kuratere fundraiserens oplæg. Projektleder Ove Hesselbjerg vil fortælle mere om projekternes indhold og status i debatten efter min beretning.
Som bestyrelsen også ved, så har jeg haft møde med det regionale kulturstøtteprojekt Kultur Kanten om støtte til Ordkraft. Mødet var med rådmand Mads Duedahl, der – i hvert fald indtil valget i november – er formand for Kultur Kanten, og kulturchef Lis Rom Andersen fra Aalborg kommune, der er sekretariat for Kultur Kanten, deltog også. Der var en meget positiv stemning omkring Ordkraft, men også en understregning af, at Kultur Kanten ikke uden videre kan give støtte til et eksisterende projekt i drift, sådan som Ordkraft jo er. Der skulle beskrives og økonomiberegnes et særskilt projekt for at opnår støtte, og Ove Hesselbjerg og jeg holdt nogle lyn-møder, som resulterede i udarbejdelsen af projektet ”Ordkraft på jobbet”, som bestyrelsen er bekendt med, både hvad angår indhold og økonomi. Projektet er afleveret og indgår i prioriteringen af, hvem der skal have støtte i de kommende år. ”Ordkraft på jobbet” er et 3-årigt forløb med et udpræget decentralt sigte, som vil stille store krav til os, hvis vi får de nødvendige midler. Der vil være tale om en ikke ubetydelig udvidelse af vores aktiviteter – men det er jo et, vi hele tiden sigter imod: At give Ordkraft en endnu bredere forankring.
ØKONOMI:
At skabe det økonomiske grundlag for Ordkraft er jo, som I alle ved, nærmest en kamp fra hus til hus hvert år. Vi har nu fået en status og nået så langt, at vi ikke længere er en nyskabelse, som automatisk påkalder sig fonde og andre donorers opmærksomhed. Vi skal forny os fra år til år, hvert år beskrive nye projekter, nye temaer, nyt indhold, for at komme i betragtning i det betydelige hundeslagsmål, som kampen om støtte til kulturaktiviteter har udviklet sig til.
Vi har – heldigvis – gode og trofaste støtter, men heller ikke dem kan vi tage for givne. F.eks. er den treårige bevilling på 100.000 kr. pr. år fra Det Obelske Familiefond nu udløbet. Jeg skal have aftalt et møde med administrator Britta Graae for at lave en ny aftale. Og vi skal også have en ny forhandling med Aalborg kommune om den årlige bevilling på 400.000 kr. Den udløbet i 2018, og vi skal gerne på det fremtidige 4-års budget, og gerne med f.eks. 500.000 kr. Det samme, som Morsø kommune giver til Kulturmødet. Jeg vil snarest få en aftale med borgmester Thomas Kastrup-Larsen og rådmand Mads Duedahl. Jeg er positiv omkring fortsat kommunal støtte. Der er stor lokalpolitiske opmærksomhed omkring og opbakning til det, vi laver i Ordkraft.
Vi skal også gå videre ad den vej, der hedder erhvervssponsorering, hvor Jens Uggerhøj igen har ydet en flot indsats, og hvor der er nye muligheder – bl.a. forsikringsselskabet Himmerland og Advokaterne i Vingaardshus i Aalborg.
Vi har også en begrundet formodning om, at Nordisk Kulturfond vil vende tilbage med støtte i 2018, men jeg behøver ikke i denne kreds at gøre opmærksom på, hvor vanskeligt det er at tilvejebringe de ca. 1,5 mio. kr., som er nødvendige for at lave en festival af den kvalitet og med det omfang, som vi har vænnet os selv og omverdenen til. Og som vi skal fastholde. Jeg henstiller til jer alle om hele tiden at have i tankene, om nogen i jeres netværk og professionelle og private kontakter måske kan bidrage til Ordkrafts økonomi. Måske er der flere private ægtepar, som har 100.000 kr., de ikke ved, hvad de skal bruge til!
SAMARBEJDSPARTERNE:
Heldigvis hviler Ordkraft fortsat godt og solidt på det samarbejde, der har eksisteret stort set siden den første festival. Aalborg Bibliotekerne, Nordjyske Medier, AKKC, Danmarks Radio, Oplysningsforbundet Fokus og kulturinstitutionen Nordkraft. Det er solide piller, vi hviler på. Det giver os stor gennemslagskraft ui flere medier, og måske er vi ved at få hul igennem til flere landsdækkende afviser. I år var Kristeligt Dagblad meget aktive med en flot foromtale.
TAK:
Så jeg vil gerne sige tak til vores gode samarbejdspartnere. Og også tak til alle dem, der igen-igen gjorde et muligt at lave en flot festival. Det gælder reaktionsgrupperne, de mange søde og frivillige, som stillede sig til rådighed under afviklingen, det gælder sponsorer, fonde og andre bidragydere – og det gælder naturligvis jer her i bestyrelsen. Tak for et godt og positivt samarbejde, hvor vi hele tiden har Ordkrafts kvalitet og økonomi som fast fikspunkt.
En særlig tak skal lyde til direktør Ernst Trillingsgaard, som efter eget ønske har valgt at forlade bestyrelsen. Ernst Trillingsgaard var med i den første, lille gruppe, som idemanden bag Ordkraft, Evanthore Vestergaard, formede for at få Ordkraft på benene – og Trillingsgaard har været med lige siden. Det var ham, der tog initiativ til Ordkraftprisen, som AKKC finansierer og derfor også overrækker hvert år i forbindelse med åbningen. Ordkraft har sagt tak til Ernst Trillingsgaard for indsatsen, bl.a. med en gave i forbindelse med hans store afskedsreception. Og vi vil naturligvis ikke glemme Trillingsgaard og han store interesse for Ordkraft i de kommende år.
Heldigvis fortsætter det gode samarbejde med AKKC. Jeg har haft et møde med direktør Nicolaj Holm, som indtræder i bestyrelsen i stedet for Ernst Trillingsgaard, og Nicolaj Holm har givet håndslag på, at AKKC fortsætter uændret som samarbejdspart bag Ordkraft. AKKC står altså fortsat for finansiering af og overrækkelse af Ordkraftprisen, ligesom Nicolaj Holm har givet tilsagn om, at Jens Madsen kan fortsætte som manden, der holder fast snor i vores økonomi. Tak for det, Nicolaj – og velkommen i arbejdet for Ordkraft. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og trække på dine ideer og netværk.
Til sidst – men så langt fra mindst – en stor og varm tak til projektleder Ove Hesselbjerg, som endnu en gang har arbejdet helhjertet og dedikeret for Ordkraft med en indsats, der rækker langt ud over, hvad man med rimelighed kan forvente. Ove. Du er guld for Ordkraft.
Og hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens debat.
Jørgen Pyndt
Formand for Foreningen Ordkraft

 

OrdkraftLogo

  Ordkraft 7., 8. og 9. april 2017   

Iben og Thomas på Ordkraft

Vi er stolte af vores program på Ordkraft festival 2017, hvor det igen i år er muligt at møde en masse af de mest spændende nationale og internationale forfattere. I år får vi blandt andet besøg af superaktuelle Iben Mondrup. Mondrup har før gæstet Ordkraft med stor succes, og vi glæder os meget til at byde hende velkommen i år. Du har også mulighed for at møde Thomas Rydahl, der er aktuel med den populære spændingsroman De savnede. Udover at tale om deres forfatterskab, vil både Mondrup og Rydahl også deltage i debatter med fokus på natur og miljø i overensstemmelse med det overordnede tema på dette års Ordkraft festival.
Du kan læse mere om Mondrup og Rydahl her:

 

Iben Mondrup
Født 1969. Billedkunstneren og forfatteren Iben Mondrup voksede op på Grønland og er i dag bosiddende i København. Hun debuterede med romanen Ved slusen i 2009, men hun markerede sig for alvor som én af Danmarks betydeligste prosaister i 2014 med Godhavn – et værk, hun vandt DR Romanprisen for i 2015. Hun er aktuel med Karensminde fra 2016, - en selvstændig fortsættelse til Godhavn, der, som de eneste værk i forfatterskabet, ikke geografisk udspiller sig på Grønland. Mondrup skriver om familielivet og et gennemgående tema i hendes værker er det menneskelige begær. Hun kredser om begærets kringlede karakter og skriver om trangen til at besidde hinanden, om at give sig hen og om den konstante veksling mellem magt og afmagt, der er i relationernes natur. Mondrups baggrund som billedkunstner kan ses i hendes sprog. I sit virke som forfatter bruger hun ordene som materialer med stort fokus på sprogets sanselighed.

 

Thomas Rydahl
Født 1974. Thomas Rydahl studerede på Forfatterskolen fra 1997-1999 men debuterede først i 2014 med romanen Eremitten, som vandt Bogforums Debutantpris samme år. Rydahl bruger på sin egen måde krimigenren til at fortælle historier om elementært menneskeværd, og han kategoriserer selv sine værker under genren ’solstik noir’. Debuten Eremitten tegner et portræt af taxachaufføren og antihelten Erhard Jørgensen, der er en lidt godtroende mand men også et menneske, der rummer både empati og handlekraft. Netop det menneskelige aspekt har stor betydning i Rydahls forfatterskab, hvor relationerne imellem mennesker er et centralt tema. Der er også særligt fokus på skildringen af de mennesker, der bærer en særlig historie med sig. Mennesker, der rummer stof til fortællinger om, hvorfor og hvordan de er blevet til dem, de er. Rydahl er aktuel med De savnede fra 2016, der er andet bind i den planlagte trilogi om fortællingen om Erhard Jørgensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iben Mondrup Udklip

 

 

 Thomas Rydahl

 

Pressemeddelelse - Laurbærpris-vinder

Laurbærpris-vinder
kommer til Ordkraft

Forfatteren Merete Pryds Helle modtog i dag de danske boghandleres fornemme pris De Gyldne Laurbær for sin slægtskrønike ”Folkets skønhed”. Og når den store ord-, sprog- og litteraturfestival Ordkraft i Aalborg blænder op for dette års program i festivaldagene 7.-9. april, så får det nordjyske publikum lejlighed til at møde årets prisvinder.

- Takket være vores mangeårige samarbejde med Danmarks Radio, så er vi i stand til at præsentere Merete Pryds Helle på Ordkraft. Hun er nemlig også én af kandidaterne til Danmarks Radios store romanpris, og der er tradition for, at alle kandidaterne præsenteres på Ordkraft, fortæller festivalens projektleder, Ove Hesselbjerg, der naturligvis blev glad, da han erfarede, at prisvinderen er på Ordkrafts program.

- Det er jo en ekstra fjer i hatten. Hendes prisvindende roman ”Folkets skønhed” er en fantastisk fortælling, som allerede har enormt mange læsere. Dem glæder vi os til at se mange af på Ordkraft.

Programmet for dette års festival er i øvrigt ved at falde endeligt på plads og kan formentlig præsenteres i begyndelsen af næste måned. Festivalen åbnes fredag den 7. april at kulturminister Mette Bock, og den slutter søndag den 9. april sidst på eftermiddagen med en samtale med forfatteren Ib Michael.

 

OrdkraftLogo

  Ordkraft 7., 8. og 9. april 2017   

Ordkraftprisen 2017

Hanne-Vibeke Holst får Ordkraftprisen 2017

Hun fortjener prisen for sit flotte og omfattende forfatterskab, siger Ordkrafts Bestyrelse, og der er mere godt på vej fra hende

Det bliver en forfatter med solide nordjyske rødder, der får Ordkraftprisen næste år. Bestyrelsen for Foreningen Ordkraft, der står bag den årlige ord-, sprog- og litteraturfestival på Nordkraft i Aalborg, har besluttet, at Hanne-Vibeke Holst skal have prisen. Den overrækkes på Ordkraft Festival i forbindelse med åbningen den 7. april 2017.

Hanne-Vibeke Holst får prisen for sit omfattende og markante forfatterskab, der dækker flere genrer: Romaner, noveller, essays, børnebøger, film-og TV-manuskripter, teaterstykker og faglitterære bøger.
- Hanne-Vibeke Holsts forfatterskab er båret af lysten til at fortælle en god historie og et stort samfundsengagement. Hun blander sig og engagerer sig og bruger mange forskellige kunstneriske udtryksformer. Hun er hele tiden på vej med nye fortællinger til glæde for sit store publikum, hedder det i bestyrelsens begrundelse for at give prisen til Hanne-Vibeke Holst. Som også hæfter sig ved, at den flittige forfatter er på vej med en ny roman, som ventes at udkomme i løbet af 2017.

Hun er født i Hjørring i 1959 som den ældste datter af forfatterægteparret Kirsten og Knud Holst, men voksede op i Løkken, hvor to yngre søstre kom til.  I 2013 udkom romanen ”Knud, den store” om hendes far – en fortælling, der fik flotte anmeldelser og lagde nye alen til hendes vækst som forfatter.

Efter sin studentereksamen fra Brønderslev Gymnasium blev Hanne-Vibeke Holst optaget på journalisthøjskolen i Århus, hvorfra hun dimitterede i 1984. Hun arbejdede bl.a. på Berlingske Tidende og Søndags BT og som freelancejournalist, inden hun blev forfatter på fuld tid.

Første kvinde
Hanne-Vibeke Holst har modtaget flere priser. I 2009 fik hun således Boghandlernes Gyldne Laurbær for romanen ”Dronningeofret” – sidste bind i trilogien, der også omfatter ”Kronprinsessen” og ”Kongemordet”. Trilogien er blevet dramatiseret til TV og vist med stor succes i de skandinaviske lande. I 2009 fik hun også Danners Ærespris for i ”Kongemordet” at bryde tabuet om vold mod kvinder. Netop kampen for kvinders rettigheder og ligestilling optager Hanne-Vibeke Holst stærkt.

Hanne-Vibeke Holst modtog bog-og papirbranchens Børnebogspris for "Til sommer" i 1985. Hun har desuden modtaget Kristian Dahls Mindelegat i 1986, Egholtprisen i 1997 og Søren Gyldendal Prisen i 2003. I 2004 blev hun af Landsforeningen Aktive Kvinder i Danmark kåret som ”Årets Aktive Kvinde”, og modtog i 2006 Dansk Kvindesamfunds Mathilde-pris. Nu føjer Ordkraft-prisen sig altså til den lange række.

Hanne-Vibeke Holst er i øvrigt den første kvinde, der modtager Ordkraft-prisen, der vil blive overrakt af direktør Ernst Trillingsgaard fra Aalborg Kongres-og Kulturcenter, der er medlem af Ordkrafts bestyrelse. Den første pris blev uddelt i 2012, og den gik forfatteren Bent Haller. Så fulgte sangeren og sangskriveren Allan Olsen, forfatteren Knud Sørensen, teaterchef Morten Kirkskov fra Aalborg Teater, og i år gik prisen til multikunstneren Niels Hausgaard.

 

 

 

Holst Udklip

    

 

Holst 1 Udklip

 • 9000ord 2013
 • Udklip

 • Aalborg city
 • aalborg dk
 • Aalborg Kommune logo sort

 • Aalborg Uni
 • AKKC
 • Biffen
 • Bronderslev forfatterskole
 • Det Obelske familiefond
 • DR
 • Fokus folkeoplysningen
 • foreningen for boghandvaerker
 • Gydendal
 • kul Nordkraft
 • kunsthal nord
 • LR Egmont
 • nordjyskemedier
 • Nordkraft
 • Nordkraft event
 • rosinanteco
 • skraen
 • sparnord fonden
 • polforllogo
 • Bib Logo hjørring • Bibliotek brønderslev
 • Bibliotek jammerbugt
 • Bibliotek Mariagerfjord
 • Bibliotek Vesthimmerland Nyt
 • Bibliotek Morsø RGB-on-White
 • dr p4 nordjylland logo
 • bibliotek-frederikshavn
 • Bib Logo hjørring
 • Rebild Bibliotekerne 500px
 • Thisted Bib
 • PeoplesPressbeskaret
 • VisitAalborg www
 • RegionNordjyllandLogo
 • BIB logo NORDTJYLLAND
 • Statens Kunstraad LOGO Stor
 • plusbolig
 • himmerbolig
 • Logo Hovedland 1

 • Unavngivet

UA-38774599-1